Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
Moim zdaniem : Pytanie 1
Pytanie: Proces Boloński powstał z potrzeby wzmocnienia europejskiej integracji poprzez pogłębienie wspólnoty intelektualnej, kulturalnej, społecznej, naukowej oraz technologicznej. Jednym z jego celów jest wdrożenie trójstopniowego systemu studiów kształcenia opartego o trzy podstawowe cykle – studia I stopnia (w Polsce licencjackie lub inżynierskie, trwające co najmniej trzy lata) , II stopnia (w Polsce magisterskie trwające 3-4 semestrów) oraz III stopnia – doktoranckie. Jak Oceniam trójstopniowość studiów? Czy odejście od jednolitych studiów wpłynęło pozytywnie na jakość kształcenia polskiego szkolnictwa wyższego oraz sam sposób i styl studiowania?

    Moim zdaniem: Bezpośrednią konsekwencją wprowadzeniu trójstopniowego systemu edukacji jest elastyczność i wielowariantowość ścieżek nauczania. Jest to system, który mówi o otwartości na oczekiwania studentów, wymaganiach na rynku pracy i potrzebach społecznych. Zwraca uwagę na wiadomości teoretyczne ale przede wszystkim na umiejętności studenta i absolwenta.
Poprzednio pytano się studenta:
- co zrobiłeś (jakie przedmioty studiowałeś), żeby uzyskać dyplom
Obecnie:
- co potrafisz zrobić po uzyskaniu dyplomu
Powyższa odpowiedź o trójstopniowości studiów wskazuje, iż odejście od studiów jednolitych wpłynęło pozytywnie na jakość kształcenia polskiego szkolnictwa wyższego. Idei wprowadzenia studiów trzy stopniowych przyświecała głęboka analiza dotycząca rewolucyjnych zmian i dynamiki na rynku pracy. Obecnie kluczowym dla utrzymania się na rynku pracy jest zdobywanie nowych umiejętności czyniących człowieka zatrudnianym, a warunkiem tej zatrudnialności (amerykańskie employability) jest kształcenie ustawiczne (LLL - life-long learning). Założenia trójstopniowości studiów są przyszłościowe. Gwarantują studentowi możliwość wszechstronnego wykształcenia i obrania swojej własnej ścieżki kariery zawodowej. Styl studiowania zakłada mobilność i różnorodność. Studiowanie staje się ciekawsze i przyjemniejsze. Mimo tych wszystkich pozytywnych aspektów, należy zwrócić uwagę na aspekty negatywne. Nie dotyczą one samej trójstopniowości lecz raczej jej wprowadzenia do polskiego szkolnictwa wyższego. Obserwując wdrażanie tego systemu można dojść do wniosku, iż nasze szkolnictwo wyższe nie do końca przygotowane jest na tak rewolucyjne zmiany. Reasumując należy stwierdzić, że aby studia trójstopniowe realizowały swoje założenia i wpływały na styl studiowania trzeba zmienić zapatrywania, przekonania i zwyczaje panujące w większości uczelni wyższych w kraju. 

code&design : Bartłomiej Mucha