Grzegorz Kolasiński - Strona Oficjalna
Moim zdaniem

„Regionalny Samorząd Studencki a, perspektywy, sukces, nowa jakość”

     Na początku musimy sobie zadać pytanie, co do idei regionalnego Samorządu Studenckiego. Czy dany twór pomoże nam studentom (samorządowcom) w osiągnięciu oczekiwanego celu czy będzie organizacją lub instytucją bezużyteczną.
PSWP jako pomost między naszym studenckim życiem ale również zwieńczenie naszej samorządności, doświadczenia które z korzyścią możemy przekazać kolejnym pokoleniom Studentów. Regionalny Samorząd Studencki jako reprezentant ds. studenckich w mediach, przy władzach miasta, województwa, policji i urzędów. Dany ośrodek potrzebuje regionalnego lidera, który będzie reprezentował jego poglądy, z którym będzie się liczyło środowisko w Polsce. W przypadku słabszych ośrodków jest to jedyne rozwiązanie do tego aby nie być zaniedbywany w kraju. Dany ośrodek mając zawodowych, profesjonalnych samorządowców jest w stanie wyznaczać nowe trendy, kierunki rozwoju na naszych uczelniach poprzez studencką innowacyjność. Zadając sobie główne pytanie dlaczego… PSWP możemy już teraz powiedzieć iż głównym celem danej organizacji będzie stworzenie struktury tak aby umożliwiła ona jego rozwój i integrację środowiska studenckiego. Poprzez naszą działalność możemy stać się prawdziwym partnerem województwa. Będziemy nieść wzajemną pomoc nowym samorządom (wymiana doświadczeń i kontaktów), za pomocą organizacji szkoleń w bardzo wielu dziedzinach – od prawa o szkolnictwie wyższym poprzez zajęcia z retoryki. Dodatkowo raz na pół roku organizować debaty na temat rozwoju i kierunku w jakim powinniśmy podążać. Jak każda organizacja powinna ona ewaluować do silnej struktury na zewnątrz ale również wewnątrz poprze silna strukturę. Ważne jest aby ta organizacja stworzyła silną markę, która stanie się rozpoznawalna. Regionalny Samorząd powinien uświadamiać lokalnych przedsiębiorców, pracodawców o sile i wartości osób działających w naszych organizacjach, poprzez certyfikaty, oczywiście wydawane z wielką starannością. Dzięki naszej pracy w SS powinniśmy mieć lepsze perspektywy jako przyszli pracownicy i pracodawcy. Nie możemy zapomnieć też o podstawowym kreowaniu wizerunku Wojewódzkiego Parlamentu Studentów za pomocą loga, strony internetowej, newslettera i innych narzędzi marketingowych.
     Po krótkim wstępie możemy przejść do stanowczego przedstawienie w szerszej formie organizacji. Mówiliśmy o integracji środowiska studenckiego, chcielibyśmy aby uczestniczyli oni w życiu społecznym poprzez uczestnictwo w pracach samorządów lokalnych, rady miasta, starostwa, sejmikach, województwa. Jako licząca się grupa młodych ludzi powinniśmy mieć prawo do wyrażania swojej opinii i przedstawiania wniosków przed organami publicznymi Województwa, miasta w szczególności w sprawach dotyczących ogółu Studentów , w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących Studentów. Integrując się powinniśmy pamiętać skąd tak naprawdę się wywodzimy i pamiętać o tym iż stoimy „ponad podziałami” zabierając głos w ważnych kwestiach życia studenckiego determinujące obecne i przyszłe warunki ich rozwoju. WPS będzie służył nam jako forum wymiany informacji w wyrażaniu swoich myśli pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk studenckich i młodzieżowych. Stworzenie forum to również stworzenie miejsca poszukiwania partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć przez podmioty wchodzące w skład porozumienia ale również firmy, organy, instytucje. Kolejnym już ale jednym z priorytetowych zadań Wojewódzkiego Samorządu Studenckiego to aby studenci mieszkający w naszym regionie jak i ci spoza mieli silny organ reprezentujący ich wspólne interesy związane z dążeniem do dostatniego i bezpiecznego życia w naszym regionie, dając im realny wpływ na kwestie legislacyjne, kierunki rozwojowe i zarządzanie swoim regionem, jako przyszłym miejscem pracy, zamieszkania i odpoczynku. Jeśli mówimy o miejscu studiowania jako naszym przyszłym miejscu pracy musimy zadbać o promocję Studentów i Absolwentów na rynku pracy a za tym idzie budowanie społeczeństwa obywatelskiego wspieranego przez samorządność studencką. Zajmijmy się głębiej strukturą wewnętrzną Wojewódzkiego Parlamentu Studentów, każda struktura musi być ustalana indywidualnie od zapotrzebowania danych jednostek na uczelniach wyższych w danym regionie i od sytuacji w organach wojewódzkich. Przykładowa struktura (rys.1) mówi o przewodniczącym wybieranym większością przez uczelnie wyższe na Podkarpaciu oraz zastępcy, którzy by reprezentowali interesy poszczególnych prywatnych i publicznych uczelni, komisje tematyczne zaliczane do rady wykonawczej zarządu. Niżej mamy delegatów z poszczególnych uczelni, którzy kontrolowaliby pracę tych organów. Jak każda organizacja potrzebujemy miejsca pracy co wiąże się z potrzebą znalezienia biura WPS, z zapleczem osobowym składającym się z sekretariatu i biura prawnego.
     Podsumowując, musimy zdać sobie sprawę iż nie będzie to łatwa droga do zapoczątkowania takiej organizacji, trzeba będzie przekonać poszczególne środowiska w mieście do tego aby zaakceptowali nasz organ, będzie potrzebne silne lobby oraz świadomość, dojrzałość społeczna do realizacji tego celu. Możemy się tez zastanawiać nad zatrudnialnością głównych organów wewnętrznych i stworzeniem samorządności zawodowej na tym poziomie, jednak każda decyzja musi zostać przemyślana aby nie zachwiała podstaw samorządności studenckiej. Struktury mogą być wąskie albo rozwinięte i tworzyć poszczególne okręgi składające się połączonych powiatów a każda z osób będzie miała swoje kompetencje. Musimy tez zdać sobie sprawę, że każdy Samorząd jest kadencyjny i przemijalny a co za tym idzie jest brak stałych kontaktów, brak trwałości, zaufania, doświadczenia dlatego też poprzez stworzenie WPS dajemy możliwość utrzymania wcześniejszych cech na najwyższym poziomie, a jak dobrze wiemy zaufanie społeczne w tego typu organach jest podstawą funkcjonowania. Nie zapomnijmy też o aspekcie finansowym i możliwości zdobycia funduszy na naszą działalność nie tylko z naszych uczelni ale również bezpośrednio z funduszy UE i różnego rodzaju projektów. Podstawą założeń stworzenia WPS jest tez budowanie dobrych relacji z władzami regionu, gdyż bez ich akceptacji nie będziemy w stanie zrealizować danego przedsięwzięcia. Spełniając te poszczególne założenia staniemy się silny organem mającym realny wpływ na nową samorządową jakość, lepsze perspektywy oraz idący za tym sukces. Poprzez rozwój społeczności studenckiej oraz innowacyjnej organizacji na skalę Polski, podniesie rangę naszego Województwa a co za tym idzie zwiększy jego atrakcyjność i rozpoznawalność. 

code&design : Bartłomiej Mucha